REGULAMIN

TOR LEŚNY WRAZ Z WYPOŻYCZALNIĄ SPRZĘTU TURYSTYCZNO-REKREACYJNEGO

 

Przed wstępem na tor Uczestnicy i ich opiekunowie oraz obserwatorzy powinni zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz cennikiem. Regulamin i cennik umieszczone są w miejscu widocznym i dostępnym dla wszystkich potencjalnych Uczestników oraz na stronie internetowej toru: www.extremalne4x4.pl Przebywanie na terenie obiektu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu korzystania z toru i wypożyczania sprzętu.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TORU

 

 1. Tor treningowy EKSTREMALNE4X4.PL położony jest w miejscowości Budy Józefowskie- w okolicach Radziejowic. Jest to teren prywatny, właścicielem toru jest AMBIENTE Marzena Tomasik, e-mail: marzena@ekstremalne4x4.pl, www.extremalne4x4.pl
 2. Naturalny tor leśny jest miejscem do trenowania w wybranych dyscyplinach sportów- m.in. off-road, kolarstwo, nordic-walking i inne. Korzystanie z toru jest możliwe po zgłoszeniu do przedstawicieli i uzyskaniu zgody, numery telefonów kontaktowych podanych na stronie www. Przy torze działa wypożyczalnia sprzętu.
 3. Korzystanie z toru i przebywanie na jego terenie wiąże się z ryzykiem utraty zdrowia lub życia, w związku z tym osoby przebywające na torze biorą na siebie ryzyko i zrzekają się prawa do roszczeń za powstałe szkody w stosunku do Właściciela obiektu. Wszystkich uczestników obowiązują przepisy Kodeksu Drogowego. Wjazd na tor jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz  oświadczeniem, iż korzystający z toru bierze na siebie ryzyko i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za powstałe z jego winy szkody, a tym samym zrzeka się prawa do wszelkich roszczeń w stosunku do właściciela toru.
 4. Pojazd wjeżdżający na tor musi stanem technicznym i wyposażeniem odpowiadać normom kodeksu drogowego, posiadać ważne badanie techniczne, ubezpieczenie OC i NW. Użytkownicy toru zobowiązani są do zapięcia pasów bezpieczeństwa i włączenia świateł mijania.
 5. Podczas uprawiania sportów ekstremalnych po trasie toru można poruszać się tylko sprawnymi pojazdami, w kasku w przypadku rowerów i pojazdów ATV oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 6. Jazda po torze oraz przebywanie na nim w charakterze osoby postronnej odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 7. Na terenie toru obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/godz. oraz pierwszeństwo dla osób pieszych i rowerzystów – ograniczenie nie dotyczy zorganizowanych prób szybkościowych.
 8.  Korzystający z toru muszą mieć ukończone 18 lat oraz prawo jazdy odpowiedniej kategorii.Osoby poniżej 18 roku życia muszą być pod opieką dorosłych.
 9. Osoby postronne obserwujące zmagania załóg zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności na całym terenie.
 10. Właściciel obiektu nie ponosi także odpowiedzialności za rzeczy zagubione, skradzione czy zniszczone podczas jazdy na torze. Osoby użytkują obiekt na własną odpowiedzialność.
 11. Tor jest udostępniony w okresie marzec-listopad (lub w okresach, w których pozwalają na to warunki pogodowe). Korzystanie z obiektu oraz wypożyczalni jest każdorazowo po uprzednim zgłoszeniu do przedstawicieli i otrzymanie zgody lub dokonaniu rezerwacji.
 12. Za korzystanie z toru pobierane są opłaty zgodne z cennikiem.
 13. Tor jest „Prawoskrętny” - tzn. obowiązuje kierunek jazdy wyłącznie zgodny z  ruchem wskazówek zegara.
 14. Przed rozpoczęciem treningu należy przejść pieszo całą trasę toru w celu zapoznania trasy i wykrycia zagrożeń.
 15. Zabrania się trenować pojedynczym osobom bez asysty
 16. Zabrania się użytkowania toru przez osoby uprawiające nordic-walking/ rowerzystów w tym samym czasie co pojazdy mechaniczne. Niezbędne jest każdorazowe ustalenie harmonogramu użytkowania z właścicielem obiektu.  
 17. Obowiązuje zakaz jazdy poza trasą toru oraz zakazuje się wjazdu do okolicznych lasów i na pola uprawne bez wcześniejszej zgody właścicieli
 18. Samochody nie jeżdżące po torze należy zostawić na terenie Parkingu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości jazdy do 10km/h dla wszystkich pojazdów. 
 19. Na torze obowiązuje całkowity zakaz jazdy pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. Również sprzęt nie jest wypożyczany osobom będącym pod wpływem środków odurzających i alkoholu. Zakazuje się również przebywania na torze po spożyciu napojów alkoholowych i innych środków odurzających.
 20. Na torze obowiązuje zakaz pozostawiania śmieci i innych nieczystości. Każdy Uczestnik po sobie sprząta przed opuszczeniem toru.
 21. Zobowiązuje się osoby korzystające z toru do dbałości o porządek i naprawę ewentualnych zniszczeń pozostałych podczas użytkowania toru
 22. Obowiązuje zakaz celowego działania na szkodę innych zawodników, niszczenia obiektu lub jego wyposażenia oraz kradzieży poszczególnych elementów toru oraz wszelkich modyfikacji toru.
 23. Na całym terenie obowiązuje zakaz rozpalania ognisk i grillowania poza wyznaczonym terenem.
 24. Podczas przebywania na torze należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej.
 25. Właściciel toru zastrzega sobie możliwość zamknięcia toru bez podania przyczyny.
 26. Firma AMBIENTE jako właściciel toru ma prawo do wykorzystania wszelkich nagrań, wywiadów, zdjęć, opublikowania wyników zawodów na własnych stronach i stronach partnerów oraz w środkach masowego przekazu i własnych materiałach reklamowo-promocyjnych. Nie będzie to naruszenie postanowień ustawy o ochronie danych osobowych.
 27. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa o ruchu drogowym i kodeksu cywilnego.
 28. Projekt „Tor leśny wraz z wypożyczalnią sprzętu turystyczno-rekreacyjnego” został sfinansowany w ramach programu "Małe Projekty", Lokalna Grupa Działania Ziemia Chełmońskiego w ramach PROW 2007-2013

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU

 1. Sprzęt znajdujący się w ofercie wypożyczalni AMBIENTE jest jej własnością;
 2. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem podanym na stronie;
 3. Osoba wypożyczająca sprzęt wnosi opłatę za uzgodniony okres czasu wypożyczenia oraz podpisuje stosowne oświadczenie u wydającego sprzęt;
 4. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego wypożyczanego sprzętu pod względem technicznym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt;
 5. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrócenia sprzętu do wypożyczalni w stanie umożliwiającym jego natychmiastowe wypożyczenie. W innym przypadku Wypożyczający poniesie koszty przygotowania lub naprawy sprzętu;
 6. Wypożyczalnia AMBIENTE nie odpowiada za skutki działań osób wypożyczających sprzęt, w tym - wynikające z niepoprawnego używania wypożyczonego sprzętu;
 7. Osoby wynajmujące sprzęt ponoszą odpowiedzialność za szkody wynikające z ich działań, a w szczególności do pokrycia kosztów likwidacji ewentualnych szkód, w tym - uszkodzenia wypożyczonego sprzętu;
 8. Za zniszczenie, zagubienie, kradzież sprzętu Wypożyczający zobowiązany jest zwrócić jego równowartość w wysokości 100% rynkowej ceny w chwili zgłoszenia bez względu na stopień jego zamortyzowania;
 9. Wypożyczalnia AMBIENTE nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków osób wypożyczających sprzęt oraz uczestników imprezy, utratę zdrowia lub ich śmierć;
 10. Rowery, kijki do nordic walking oraz inny sprzęt może wypożyczyć osoba pełnoletnia, posiadająca dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem (paszport, prawo jazdy) stwierdzający jej tożsamość. W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu;
 11. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, ich zachowanie i ewentualne szkody;
 12. Wypożyczalnia nie wypożycza sprzętu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających;
 13.  Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z wypożyczalnią;
 14. Rezerwację należy potwierdzić zaliczką w wysokości 30% kosztów wynikających z umowy, która musi być wpłacona co najmniej 14 dni przed datą realizacji usług, chyba że przyjęto inne ustalenia;
 15. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej w momencie odbioru sprzętu;
 16. Wypożyczający może pobierać kaucję za wypożyczony sprzęt zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
 17. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla Wypożyczalni.
 18. Projekt „Tor leśny wraz z wypożyczalnią sprzętu turystyczno-rekreacyjnego” został sfinansowany w ramach programu "Małe Projekty", Lokalna Grupa Działania Ziemia Chełmońskiego w ramach PROW 2007-2013

 

 

Projekt „Tor leśny wraz z wypożyczalnią sprzętu turystyczno-rekreacyjnego”

Przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

Umowa o dofinansowanie nr UM07-6930-UM0740309/13

LGD ZIEMIA CHEŁMOŃSKIEGO